0921222213 - 0921222214
السبت - الخميس: 9:00 - 16:00

اي تن قراند

hunday
500 SDG

a sedan economic car good for sudan roads

  • 2017
  • Benzene
  • 1200 cc

لانسر

mitsubishi
334 SDG

drsdsrga

  • 2018
  • Benzene
  • 1600 cc